جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده

پاسخ جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

گیاهان هنگام فتوسنتز گاز جای خالی را جذب و گاز جای خالی را تولید میکند

پاسخ گیاهان هنگام فتوسنتز گاز جای خالی را جذب و گاز جای خالی را تولید میکند را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

کدام یک از اقوام با سلوکیان جنگیدند و آنها را از ایران بیرون کردند

پاسخ کدام یک از اقوام با سلوکیان جنگیدند و آنها را از ایران بیرون کردند را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

در کدام کشور برگزاری جشن نوروز برای چند سال ممنوع بوده است

پاسخ در کدام کشور برگزاری جشن نوروز برای چند سال ممنوع بوده است را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

وظیفه دانش آموزان در سربلندی کشور ایران چیست

پاسخ وظیفه دانش آموزان در سربلندی کشور ایران چیست را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

وظیفه مهندس ساختمان برای ساختن یک خانه چیست

پاسخ وظیفه مهندس ساختمان برای ساختن یک خانه چیست را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

از نظر امام علی بالاترین درجه دانایی چیست

پاسخ از نظر امام علی بالاترین درجه دانایی چیست را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

اندازه بدن موجود زنده به چه عواملی بستگی دارد

پاسخ اندازه بدن موجود زنده به چه عواملی بستگی دارد را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

ان چیست که هرچه اب دران بریزید پر نمیشود

پاسخ ان چیست که هرچه اب دران بریزید پر نمیشود را در سایت حاضر جواب می‌بینیم

مهمترین قسمت قطب نما چیست و چه خاصیتی دارد

پاسخ مهمترین قسمت قطب نما چیست و چه خاصیتی دارد را در سایت حاضر جواب می‌بینیم